2011. január 3., hétfő

A hét főbűn leküzdéséért

Bellon Gellért:

A hét főbűn leküzdéséért  A hét főbűn leküzdéséért

  A kevélység

  Csodálatosnak alkottál Uram bennünket!
  A gondolkodás eredetisége, a mérlegelések egyéni látása, a végzett munkánk egyedisége boldogsággal tölt el. Az az egyéni is gyönyörűségünkre szolgál, amit csak mi tudunk adni dolgainkhoz és feladatainkhoz.
  Alázattal kérünk, add, hogy ne ragadjon el bennünket megszerzett ismereteink, kialakított nézeteink, velünk nőtt ízlésünk, megformált ítéletünk boldog birtoklása. Add, hogy ne tegyen önhittekké álláspontjaink hősiessége, ne homályosodjék el magunk-látásától mások véleményének és mások tetteinek egyedisége és tökéletessége. És különösen add, ó Atyánk, hogy meg ne feledkezzünk Veled kapcsolatban, hogy emberek vagyunk, csak embernyit ér a művünk és embernyire ér el gondolkodásunk.. Embertársainkkal kapcsolatban pedig ne engedd, hogy elveszítsük az arányérzéket: egy vagyunk a sok közül. Egy ember csak egy embernyit tud produkálni, még ha körülötte sokan is vannak, akik nem érik el az egy ember teljesítményét.
  Add meg, hogy úgy élvezzük emberségünk diadalát, hogy el ne feledjük emberségünk kicsiségét és a magunk magányának szegénységét!

  A fösvénység

  Ments meg bennünket a lélek zsugorodásától, mely ideges görccsel ragaszkodik mindenéhez, amije csak van.
  Védj meg attól a félelemtől, amely a maga biztonságát félti a minden nap áldozataitól! Világosíts fel bennünket, hogy ez a lélek betegsége, olyan, mint a képzelt beteg baja!
  Nincs senkinek sem kiadható pénzünk! - mondjuk, és a pénzünk sohasem elég. Nincs senki számára időnk, mert sajnáljuk a figyelmességre, az áldozatra szükséges időt.
  Nem akarunk senkin sem szívességből segíteni, mert rengeteg a dolgunk, és sohasem érjük utol magunkat.
  ,,Aki nem Veled gyűjt, az szétszór'' (Lk 11,23)
  Jó lenne, Uram, Veled vallani hittel és meggyőződéssel: ,,Ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.'' (Jn 12,24)
  Taníts meg az élet termékeny szabadságára és kockázatára!

  A bujaság

  Ne engedd, hogy romlásunkra legyen a test!
  Építésre adtad, az élet továbbadására, és mi megrekesztjük magunkban. Szenteld meg, Uram, nemiségünket, s vele adj életerős, kiegyensúlyozott, szent házasságokat. De vedd el a testiség felelőtlenségét, mely megöl minden szellemi szárnyalást, minden hűséget, és áldozatot, elveszi a lélek tartását és az akarat erejét. Óvj meg a rejtett vonzalmaktól, az álcázott szeretetektől és barátságoktól, a palástolt érdeklődésektől és szolgálatoktól, mik kétszínűekké és hazugokká tesznek bennünket.
  Hasítson át kegyelmed villáma a szexualitástól telített mákonyos világ buja szendergésén, tedd függetlenné lelkünket édes mérgétől!
  Te mondtad: ,,Embernél ez lehetetlen! Nem mindenki tudja felfogni ezt, csak akinek Isten megadja'' (Mt 19,11) Add meg nekem ezt az isteni értelmet!

  Az irigység

  Nyúlj le lelkünk mélyére, Uram, oda, ahol az irigység lelke lakozik bennünk. Mutasd meg, tapints rá, - ha fájdalmas is -, mennyi kárt tesz életünkben az irigységtől elferdült szem, mennyi jó ötletnek és tanácsnak vagyunk akadályai és gátjai, csak azért, mert nem mi találtuk ki, mennyi tett és szolgálat nem kapja meg méltó elismerését és jutalmát, mert nem mi voltunk azok végrehajtói, és ha arra nem is érzünk elég gonoszságot magunkban, hogy megöljük más jóságát, de azt már nem mérjük le erkölcsiségünk mértékén, hogy elhallgatjuk, vagy észrevétlenséggel sújtjuk ,,versenytársunkat''.
  Vedd le lelkünkről a sértődöttségek, a dacosságok, a keserűségek szempontjait és óvj meg az ellenkezés és versengés káros törtetéseitől és káros tevékenységeitől. E bilincsektől felszabadult lelkünket segítsd nemes szárnyalásra és szívélyes emberségre!

  A torkosság

  Oltsd ki az étel-ital, s a narkotikumok vonzalmát, hiszen ezek mindennap megaláznak bennünket győzelmükkel és minden ellenkező akaratunk letörésével. Hányszor fogadunk jobbulást, megtartóztatást!
  Ne sodorjon el bennünket az ésszerűtlenség rohama és a hiába üldözött mámor vélt boldogsága! Hűtsd le a lázakat annak belátásával, hogy ezek úgysem szűnnek meg a mértéktelenséggel. De építsd le az ínyenckedést, az étel-ital gondos keresését és válogatást is: egyszóval a fontoskodást e világ dolgaiban, mik leszűkítik lelkünk távlatait, kegyelmed és országod vonzásait és a szív szárnyalásait.

  A harag

  A tevékenység erejét és az akarat törekvését adtad belénk, hogy magunk alakítsuk a világot és hogy alakítsunk a világon.
  Erővel, - de nem erőszakkal, tettekkel -, de nem kényszerítésekkel, lelkesedéssel, - de nem tűzokádó szenvedéllyel és keserűséggel.
  Szabadíts meg a saját tehetetlenségünkön érzett bűnünktől, a mások mozdíthatatlanságán ébredt indulatainktól, a körülmények kiváltotta elkeseredésünktől, a törő-zúzó szenvedélyességünktől. Az alkutlanságot eszményeinkben mutassuk, az emberekkel válasszuk az alkudozás - a párbeszéd - útját a kényszerítés útja helyett.

  A jóra való restség

  Ments meg a kiábrándulástól, a próbálkozások sikertelenségein támadó szomorúságtól, a saját magát megerőltetni nem akaró terpeszkedő lustaságtól. Igaz, emberfölötti erőkkel kell küzdenünk, de azért hoztad megváltásodat, hogy a gyönge ember ,,olyan tökéletes legyen, mint a Mennyei Atya'' (Mt 5,48)
  Ments meg a sötét végzet érzésének szerencsétlenségétől, a kikerülhetetlen sors egykedvű hordozásától, a világűr kérlelhetetlen törvényein ébredt kilátástalanságtól! A lélek erejét és a lélek uralmát mindezek között, mindenek fölött hinni és hirdetni jöttél közénk, és minket, hús-vér embereket harcba indítottál ,,a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen.'' (Ef 6,12)
  Amint a pisla mécs legyőzi a sötétet, a jótett győzelmének hitét a bűnös világgal szemben, add meg nekünk!

  A bűn négy sebének gyógyulásáért

  (a tudatlanság, a rosszakarat, az érzékiség, a gyengeség sebe)

  A tudatlanság

  Hordozzuk, Uram, sebeit az eredeti bűnnek és más bűneinknek, bár szeretünk róluk megfeledkezni.
  Értelmünk belefúrja magát a valóságba és lámpájával csodálatos távlatokat tár fel a valóság és az igazság világában. A megismerés gyönyöreitől nem vesszük észre, hogy milyen kicsi és vékony rétege a valóságnak, amit megismerünk! Mily kevéssé áll előttünk a világmindenség, a történelem ezer rétegű folyása, az ember számlálhatatlan szálú élete és hány dologról rossz az értesülésünk, és mennyire átszínezi tárgyilagosnak vélt ismereteinket az elfogultság, a feledékenység... Nem vesszük fontolóra, hogy mennyire ki van téve értelmünk érdekeink, vágyaink homályosító erejének...
  Add, Uram, hogy betegségünk e fölismerésétől ne bátortalanodjunk el, de segíts bennünket szívós küzdelemre, hogy állandóan tisztítsuk, állandóan javítsuk értelmünk ismereteit, ítéleteink pontosságát. Add, hogy óvakodjunk a megföllebbezhetetlen véleményektől és a megföllebbezhetetlen fölfogásoktól, amint apostolod is int:
  ,,Aki tetszeleg tudásában, még nem értette meg, mi a helyes ismeret'' (1Kor 8,2)

  A rosszakarat

  Bármennyire próbáljuk kendőzni, van bennünk bűnös rosszakarat.
  Lázadozásainkat, Uram, próbáljuk palástolni, de lelkünk mélyéből csak fel-fel tör elkeseredésünk óráiban, és át-átszivárog, bármivel kötözzük is át, mint a vér a mély seben.
  A sátáni igézet: ,,lesztek, mint az Isten'' - annyi csalódás után is ott ég bennünk, s szent Fölséged ellen mindig készen állunk kisebb-nagyobb pártütésre. Végzéseid homálya, indítóokaid rejtettsége szembeállít Veled, és számonkérőkké tesz bennünket. Szent hallgatásod csöndje, a rajtunk uralkodó kérlelhetetlen törvények, mik a test, a természet kiszolgáltatottjaivá tesznek. Szent ígéreteidnek - a mi elgondolásunk szerinti - teljesületlensége dacosakká tesz minket Veled szemben. És bűneinkkel, gyarlóságainkkal vívott harcunk kilátástalansága és eredménytelensége sokszor elkeserít és megkeményít Veled szemben, és a bűn kínálta talmi vigasztalás megragadására, parancsaid megtagadására késztet.
  Adj, Uram, lelkünknek ,,ösztökét'', ,,mely ellen nehéz legyen rugdalóznunk'' (ApCsel 9,5) és kegyelmeddel ,,hajlítsd kegyesen Hozzád lázadó akaratunkat is.'' (Secr.)

  Érzékiség

  Hozzákötötted Uram lelkünket a testhez, s rajta keresztül az érzéki világhoz. Minden ismeretünk az érzékekből indul ki, s azt akartad, hogy az érzékek hálójából lassan kibontakozva meglássuk a valóságot. De látod, a bűn által mennyire megsérültünk!
  Megelégszünk a szem látásával, a fül hallásával, benyomásaink első képével. Elkábít a világ színeivel, hangjával, hatalmával, s azok, amiket az igazság köntöséül rendeltél, az igazság helyébe tolják magukat.
  A külső világ érzékeinken keresztül kérlelhetetlen uralmat gyakorol felettünk: megtévesztenek a külsőségek, megcsalnak a látszatok, lenyűgöznek az eredmények, győznek a számok. E világ tömegének nyomására így sodródunk el Tőled.
  Mikor adod meg a józanító látást, mely a Tiéd volt? ,,Ami az emberek szemében nagy érték, az az Isten előtt megvetést érdemel'' (Lk 16,15) és ha ezt nem is kell megvetésként értékelnünk, tudnunk kell - mert Te jelentetted ki nekünk - ,,ami ott - e világon - dicsőséges volt, ennek - a kegyelem világnak - túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges.'' (2Kor 3,10)
  Világosítsd meg bensőnket, hogy ne az érzékek szerint ítélkezzünk, hanem a mélybe látó lélek szerint, mely ,,mindent átlát, még az Isten mélységeit is.'' (1Kor 2,11)

  Gyengeség

  Mi ez a betegség rajtunk, mely nem engedi, hogy azt a kevés jót is, amit megértünk, amit szeretnénk, nem tudjuk megvalósítani?
  Keserűen kell apostoloddal megállapítanunk: ,,Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök'' (Róm 7,15)
  Lelkünk mélyén, a lelkiismeret szaván keresztül halljuk hangodat, kiépítjük terveinket, megfogalmazzuk jórafordulásainkat, és annyi vereség, annyi szégyen, annyi megaláztatás után sem tudunk Hozzád térni, Urunk!
  És miért van az, hogy a megkezdett jóban olyan könnyen elfáradunk? Milyen torzulásokat hoz életünkbe, hogy nem tudunk elszántan kitartani a fogadott és a megkezdett jóban!
  Az igazságot majdnem hazugsággá merevítjük, a szeretetet pedig majdnem gyűlöletté, a fogadott és ígért áldozatokba belefáradunk, az erényeknek látszatával megelégszünk. Amikor állanunk kellene, hagyjuk magunkat sodortatni, de nem a Te erőiddel, hanem az ember, a világ, a bűn erőivel.
  Sérültek vagyunk, Uram, sebesültek vagyunk. És ha gyógyító kegyelmeddel beláttatod velünk, hogy üdvösségünk munkálása ,,embereknek ez lehetetlen'', érleld meggyőződésünkké, hogy ,,Istennek azonban minden lehetséges'' (Mt 19,26)

  A bűn okozta hiányok megszűnéséért

  Uram, Te mindent tökéletesre alkottál: így bennünket is! Meghatároztad énünk és cselekedeteink alkotó elemeinek számát, az egybefogott erők arányát, és rendre törekvő lendületét. És mindezt felborítja az eredeti bűn és a személyes bűneink átka.

  1. Emberség hiánya

  Uram, mennyire szenvedjük, hogy tetteinkben nem vagyunk egész emberek! Uralkodik rajtunk vagy az értelem hidegen fénylő világa, vagy az akarat erőszakosan törtető rohama, vagy az érzelmek partatlanul ömlő, fülledt légköre. Pedig úgy ,,ember'' az ember, ha mindhárom erő benne van eljárásaiban és megnyilatkozásaiban. Szabadíts meg bennünket az esztelenségtől, az értelem teljes kikapcsolódásától! Ments meg az ész és ésszerűség beteges hajhászásától, a gyilkos ész kérlelhetetlen kritikájától, az előre kigondolt agyrémek kínpadjától, az előre összeállított rendszerek és elképzelések borzalmától!
  Törd meg bennünk az észtől nem kormányzott akarat garázdálkodását, mely egyeduralomra tör életünkben! De oldd fel az akaratnélküliség senyvesztő bilincsét rajtunk!
  És vedd el belőlünk az érzéstelenség, az érzéketlenség kietlenségét is, de úgy, hogy óvj meg bennünket az érzelmek szabad hullámzásaitól! Távoztasd el tőlünk a rokon- és ellenszenveket, a talmi ábrándozásokat és reménytelen levertségeket, érthetetlen lángadozásokat és nyirkos szomorúságokat! Ne járjon bennünk külön utakon se ész, se érzelem, se akarat, hanem fogd össze azokat szent kezeddel, a Te mértéked szerint!

  2. Aránytalanság

  Jellemünk sokféleségét képességeink és magatartásaink együtthatásából tudod megszámlálhatatlan sokaságúvá, ismételhetetlenül egyedivé alkotni, mégsem akarod, hogy aránytalanság legyen bennünk.
  Gyógyítsd meg az emberség bennünk levő erőinek elrendezetlenségét, és szent kegyelmed sugallja a teremtő kezed kimérte formákat: add azt a ,,fehér követ, a kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja.'' (Jel 2,17)
  Értsek meg Belőled és a világból annyit,  amennyit nekem kell megértenem. Akarjam alkudozás nélkül megtenni mindazt, amit általam akarsz végbevinni - a magam lelkében és környezetemben. Virágoztasd érzéseimet úgy és addig, amíg mértékük be nem telik.

  3. A lendület hiánya

  Micsoda törekvés jellemzi a növény és állatvilágot, - különösen tavasszal - hogy betöltse helyét és rendjét! Micsoda erők és feszülések tárulnak fel a parányok világában!
  És - milyen renyhe bensőnk törekvése emberségünk kialakítása felé!
  Eldarabolnak bennünket széthúzó erők, és visznek majd a külső világ, majd embertársaink felé. De hiányzik belőlünk az előretörés a harmonikus, teljes emberségnek tökéletesülése felé.
  Gyógyíts meg minket, Urunk, gyógyító kezeddel! Legalább bocsásd ránk ,,az egész természet együttes vajúdását és sóvárgását'' (Róm 8,22) istenfiúságunk után.
Forrás: Bellon Gellért: Így imádkozzál!


 

http://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_366.html


Az Úr szeme

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Minden szavunk imádság!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Isten megtapasztalására vágysz?

Gyorsan eszünk, gyorsan utazunk, gyorsan imádkozunk. Pedig az ima - a szemlélődő imádság - lehetővé teszi számunkra, hogy Istennel kommunikáljunk, azzal az Istennel, akiről annyiszor megfeledkezünk.

Mielőtt eljutnánk a szemlélődő imádsághoz, tegyünk fel néhány kérdést magunknak:

- Milyen gyakran imádkozom?
- Hogyan imádkozzam?
- Mit jelent számomra, hogy Istent Abba atyámnak szólíthatom?
- Milyen szavakat használok leggyakrabban Isten neve helyett?
- Úgy gondolkodom Róla, mint az én Atyám?

Olvassuk el újra a következő igeverseket: (Máté 6:9) (Máté 07:11) (Máté 06:32) (Lk 12,32) (Jn 14:18) (Róma 8:14-16) (Galata 4:6)

- Tapasztaltam már, hogy a Szentlélek segít imádkozni?
- Kértem valaha Tőle segítséget?
- Szilárdan elhatároztam már, hogy naponta imádkozom, bármennyi akadály is közbejön?

.............................................................................................

Avilai Nagy Szent Teréz Belső Várkastélya igazi kihívás Isten megismerésére:
------------------------------------------------------
" Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged. "

Pilinszky János

Isten mindig meghallgatImádság
Az ember erős elhatározással fogjon hozzá a belső imához. Ne hallgassatok senkire aki más utat mutat nektek. Elmélkedésteket olyan imára alapítsátok amely az Úr ajkáról maradt ránk. (Miatyánk)

Az ember mielőtt imádkozni kezd, gondolja el, hogy ő kicsoda, s miképpen kell Istennel szemben viselkedni. Ki az Istenember, ki az Atyja, micsoda az a kincs, amit nekem igér, milyen a természete, mivel tudnék a kedvében járni, mi okoz neki örömet, miben kell megváltoznom, hogy az én természetem megfeleljen az övének? (Erre kell törekednie a nőnek is, ha boldog akar lenni a házaséletben)

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja - részletek

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.

Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.

Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.

Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis vársz rám.

És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád:

Föltámadt Krisztus! Te vagy az életem!

Krisztus, hozzád tartozom;

Krisztus a Tiéd vagyok.

(Roger testvér)"Ne aggodalmaskodjatok hát,
és ne kérdezgessétek:
Mit eszünk, mit iszunk?
Ezeket a pogányok keresik.
Mennyei Atyátok tudja,
hogy ezekre szükségetek van.
Ezért ti elsősorban az Isten országát
és annak igazságát keressétek,
s ezeket mind megkapjátok hozzá!"

(Máté evangéliuma 6, 31-33)
Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez." (Loyolai Szent Ignác)
"Amikor az ember imádkozik, akkor Jézus Krisztushoz fordul, elmondja neki búját-baját, aztán segítséget kér, majd belemerül a Szentírásba, és tanul életéből. Hagyja magára hatni mindazt, amit Krisztus mondott, és megpróbálja összevetni azt a saját életével. Így talál egyet-mást, amit megjavíthatna, hogy mindennapjai jobban összhangba kerüljenek Jézuséval. Aztán hálát ad minden jóért, amit kapott, és végül dicséri az Istent. Így néz ki a keresztény ember imája. Amikor ez lecsengett, és valaki még imában akar maradni, akkor rendszerint lecsendesedik, és sok szó nélkül, egyszerűen ott marad Jézus Krisztus előtt, és meghitt figyelemben, szerető tekintettel az ő jelenlétében időzik. Ez olyan, mint amikor két ember beszélget egymással. Ha már tényleg megnyíltak egymás előtt, és mindent elmondtak, ha már semmi sem zavarja az összhangot közöttük, akkor egy ideig még csendben maradnak. Ez még jobban elmélyíti a kapcsolatukat. A Jézus Krisztussal való meghitt együttlétet nevezzük szemlélődő imának."

Jálics Ferenc
jezsuita atya

Szabadító ima

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen bennünket a Te királyságoddá és papjaiddá, hogy legyőzhessük az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg bennünket a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlünk a Gonosz. A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson távol tőlünk minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlünk minden démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet, minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlünk minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked és dicsőség mindörökké. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.

Forrás: HAGIOSZ

Könyvjelző

137 (1) 1890 (1) 5×111 cm. Budapest (1) A lélek kiáltásai Istenhez (1) Abba (1) add Uram (1) Advent (9) Adventi (4) Ágoston (1) akaratod (1) Akarom (1) alázat (2) alázatos (1) áldás (9) Áldjátok az Urat (1) áldott (3) áldott közösség (1) áldozás (1) Allen G White (1) álmunk (1) angyal (1) angyalok (4) aranymondás (1) Aranyszájú Szent János (1) Ároni áldás (1) árvíz (1) Assisi Szent Ferenc (4) asztali áldás (5) Atya (9) Atyám (2) Atyánk (1) Ave Maria (1) Avilai Szent Teréz (11) Avilai Teréz imája (4) bárány (2) Barsi Balázs (1) bátorság (1) béke (2) békesség (6) belső út (1) belső várkastély (1) Bergoglio (1) Bertie Brits (1) betegekért (1) Betlehem (3) Biblia (3) Bibliát (1) bizalom (2) Bodrog Miklós (1) boldog (1) boldog mondások (1) boldogság (1) Boulad (1) böjt (4) Böjte Csaba (5) Böjte Mihály (2) böjtölés (1) buék (1) bűn (7) bűnbánat (4) bűnbánat. (1) Cecília (1) Charles Capps (1) Charles de Foucauld imája (1) chat (1) Chiara Lubich (2) Cornelia von Putnocky (1) Credo (1) Cruz (1) csend (6) csésze (1) csillag (1) Csiszér László (1) csoda (2) csodák (1) csodás érem (1) Csók István: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Úrvacsora). Olaj (1) dal (1) dalok (1) Dennis Walker (1) Deo Gratias (1) dicséret (1) Dicsérlek (3) dicsőítések (4) dicsőség Istennek (1) dicsőségét (2) Dióssy Iván (1) düh (1) ég és föld (1) egyház (2) egyszerűség (2) együttérzés (1) élet (3) életszentség (1) életünk (1) ellenség (1) elmélkedés (3) élő hit (2) ember (1) Emmausi tanítványok (1) énekes füzetek (1) Énkek éneke (1) értelmem (1) eskü (1) esti ima (6) eucharistia (1) eucharisztia (2) Evangélium (1) evangelizáció (2) examen (1) Fausztina (1) felajánlás (1) felebarát (2) feltámadás (3) fény (6) Ferenc pápa (9) film (6) Fiú (3) Fleur du Carmel (1) fohász (9) fotó (1) főbűn (1) Füle Lajos (1) gazdagság (1) getszemáni (1) Golgota (2) gondolkodni való (1) gyertya (1) gyógyító (1) gyógyító Krisztus (1) gyógyulás (3) gyónás (2) Gyökössy (1) győztes élet (1) Gyuri naplója (3) hagyomány (1) hála (6) hálaima (1) halál (1) halpénz (1) hamvazószerda (1) hathatós ima (2) hazaérkezés (1) hazafelé (1) házasság (1) házi áldás (1) hészükhaszta (1) himnusz (2) hiszek (1) hit (17) hit éve (2) hitünk (1) húshagyó kedd (1) húsvét (4) húsvéti ünnep (1) hűség (1) hűségima (1) idézet (2) ige (7) ima (51) ima a gyermekekért (1) ima őrangyalhoz (1) ima szép halálért (1) ima útja (1) imádág (1) imádkozás (4) imádkozunk (2) imádkozzatok (3) imádság (16) imaiskola (1) imakönyv (1) imamód (1) irgalmas (1) irgalmasság (2) irgalom (2) iskola (1) Isten (66) Isten anyja (1) Isten arca (1) Isten dicsőségére (1) Isten hangja (2) Isten igéje (2) Isten irgalma (1) Isten szava (1) Isten szent akarata (1) Istenem (3) Istenes Szent János (1) Istenhez (1) Isteni Szeretet (3) jászol (2) Jeges Mirjam (1) jel (1) Jeruzsálemi Szent Cirill (1) Jézus (62) Jézus élete (3) Jézus keresése (1) Jézus követése (1) Jézus Krisztus (4) Jézus szíve (1) Jézus születése (1) jó pásztor (1) Josip Loncar (2) Joyce Meyer (2) jöjjön el a te országod (1) karácsony (10) Kármel (1) karmelita (3) kávé (1) kegyelem (5) kényelem (1) kenyértörés (1) képmeditáció (2) kereszt (7) keresztelés (1) keresztény (2) kereszténység (2) Keresztes Szent János (2) keresztmisztika (1) keresztút (3) keresztvetés (1) kicsinység (1) kilenced (6) Kim Walker-Smith (1) kincs (2) királyság (1) Kis Szent Teréz (1) kísértések (2) kontemplatív (1) kották (1) könny (1) könyvek (1) közbenjárást kérő ima (1) közbenjáró ima (1) közbenjáró imádság (2) közösség (2) Krisztus (16) Krisztus követése (1) Krisztushordozó (1) küldetés (1) La Salette (1) latinul (1) látomás (1) Laudate Dominum (1) lélek (3) lélek ima (1) lélekerősítő levelek (1) lelked (1) lelkemet (2) lelki áldozás (1) lelkigondozás (1) lelkigyakorlat (5) lelkiismeret (4) lelkiismeret vizsgálat (3) lelkivezetés (1) lelkület (1) litánia (2) Lourdes (1) ltsz.: 1653. (1) Magyar Nemzeti Galéria (1) Mária (2) Marie (1) Medjugorje (1) megérint (1) megszólás (1) megtérés (4) Megváltó (5) menny (2) mennyei Atya (1) Mennyország (2) Mester (3) Miatyánk (4) Miatyánk latinul (1) mikor imádkozzunk (2) mindenszentek (1) Mindenszentek litániája (1) misztika (2) misztikus imádság (1) mondd csak mit tennél (1) munka (1) nagyböjt (5) nagyfigyelmeztetés (1) napi 15 perc Istennel (1) napiremény (1) Natália nővér (1) Néri Szent Fülöp (2) Newman breviárium (1) Ninive (1) nőnap (1) nyelvima (1) nyugalom (1) oltalom (1) Oltáriszentség (2) önéletrajz (3) önfelajánlás (1) önismeret (1) önmagam (2) öregek (1) Őri István (1) örök (1) örök élet (2) öröm (4) örömhír (1) pápa (1) pápai áldás (1) Pásztor (2) Pater noster (1) Paul Washer (1) penitencia (2) Pilinszky (2) Pio (3) Pió atya (6) Pozsonyi Ágnes (1) prédikáció (1) próbák (2) próbatétel (1) próféciák (1) prótétai élmények (1) Pünkösd (5) rákos (1) reggeli ima (2) remény (2) Reményik Sándor (1) reménység (1) ritus (1) római katolikus (2) rotate (1) rózsafüzér (5) rózsafüzér imádkozása (2) röpima (1) skapuláré (1) Slachta Margit (1) spiritus sancti (1) Spurgeon (1) Szeged (1) szemlélés (1) szemlélődés (3) szent (2) Szent Ágoston (3) Szent Bonaventura (1) Szent Fausztina (1) Szent Illés (1) Szent Katalin (1) szent kenet (1) Szent Mihály ima (1) Szent Patrik (1) Szent Péter (1) Szent Rita (2) Szentcsalád (1) szentek (3) szenteste (1) Szentháromság (2) Szentírás (3) Szentlélek (11) Szentlélek ajándéka (2) szentmise (9) szentmise latinul (1) szentség a hétköznapokban (1) szentségimádás (1) szenvedés (1) szeplőtelen fogantatás (1) Szerafim atya (1) szerelmes (1) szeret Isten (1) szeretet (30) szeretet békesség (1) szeretlek (1) szerzetes (1) szív (9) szív imája (1) szőlőtő (1) szűk kapu (1) Szűz Mária (10) Szűz Mária mennybevétele (1) Szűzanya (3) Taizé (1) találkozás (3) tanúságtételek (1) társaság (1) társra várva (1) templom (2) Teremtő erő (1) Teréz anya (4) Thomas Merton (1) titok (1) tized (1) tízszemes (1) Tolsztoj (1) torinói lepel (1) Tökéletesség útja (2) tölts időt Istennel (1) tövis (1) Trausch Liza (1) Túrmezei Erzsébet (3) türelem (2) új élet (1) Új Év (2) Új evangelizáció (1) újév (1) Úr (17) Úr hangja (1) Úr imádsága (1) Úr Jézus (1) Úr színe előtt (1) Uram (12) Uram Istenem (1) urbi et orbi (1) Úrjézus (1) úrvacsora (1) út (1) üdvösség (4) üdvözlégy (1) üdvözülés (1) ünnep (4) vágyakozás (1) válás (1) Vász Jenő SJ (1) vászon (1) Vatikán (1) Vatikáni Rádió (1) Végtelen (1) Vianney Szent János (1) Victoria Osteen (1) videó (1) vigasz (1) világvégén (1) virágvasárnap (1) Vőlegény (1) Zakariás atya (1) zarándok (1) zarándoklat (1) zsolozsma (2)