2013. augusztus 15., csütörtök

Salve, Regina


Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! 
Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. 
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, 
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! 
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. 
Ámen. 

 Sok vallásos közösségnek szokása, hogy a Szűzanyát a Salve Regina kezdetű, latin nyelvű énekkel köszönti; pontosabban: énekli búcsúzásul a közös imádkozás vagy litánia végén. A szokás nyilván onnan ered, hogy ez szokott lenni a szerzetesek esti imájának záró antifónája a Pünkösd utáni időszakban. De miért énekeljük még mindig latinul? Többek közt azért, mert közismert magyar fordítása, az "Üdvözlégy, Királyné, Irgalmasság Anyja", imaként szép ugyan, de nem vers, és a Salve, Regina dallamára énekelhetetlen.

Nézzük meg, mi olyan lefordíthatatlanul szép ebben a latin szövegben!


A kezdete: salvě, szokásos köszöntés a latinban, de a hangzásában, jelentésében egyaránt szép rěgīna ünnepélyessé teszi. Ez a rěgīna egyébként nem királyné, hanem királynő, tehát önálló hatalommal rendelkező
személy. Itt az énekben -- ahogy a Regina női névben is -- a klasszikus latintól eltérően rövid e-vel ejtjük, ahogyan a salve végső magánhangzóját is. Így a Salve, Regina egy verssort, mégpedig adoniszi (tehát "szépséges") verssort alkot. A mater megszólítás a Szűzanya esetében gyakori, de itt most egy gyönyörű fogalommal alkot birtokos szerkezetet. Ez a fogalom a misericordia, amit egyébként a pogány rómaiak is istennőnek képzeltek, szó szerint azt jelenti: könyörülő-szívűség. A szó második eleme ismerős lehet sokaknak: cor -- aminek a ragozási töve cord -- a szívet jelenti sok gyógyszer nevében is. A szívre való utalás után szinte természetes a vita megszólítás, ahogyan a hétköznapi nyelvhasználatban is létezik az "életem!" megszólítás a szeretett személlyel kapcsolatban. De az, hogy a Szűzanyát dulcēdo, azaz édesség megszólítással illeti ez az ének, meglepő és költői fordulat. De hát költemény ez a javából! Ezért lehet, hogy negyedik sora az et spēs nostra (=reményünk) megszólítás után mégegyszer szerepelteti a salvē köszöntést, ezúttal hosszú é-vel, hogy összerímeljen a 2. sor misericordiae szavának é diftongusával.

A következő vesszakban az 1. és a 3. sor cseng össze gondolatritmusában és rímével is: Ad tē clamamus (=hozzád kiáltunk); ad te suspiramus (=hozzád sóhajtunk). Ez az utóbbi szó megint ismerős lehet, mert igekötő nélküli alakjában szerepel a “Dum spiro, spēro" (=amíg élek, remélek) Seneca-mondásban, ami Prohászka[2] püspök úr jelmondata lett. A clamamus és a suspiramus alanyai persze mi vagyunk: exulēs filii Evae, Évának száműzött (ti. A Paradicsomból kiűzött) fiai, gementēs et flentēs, a nyögők és sírók. Ezt a két melléknévi igenevet itt is szabad határozói igenévnek fordítani és végső magánhangzóikat röviden ě-nek ejteni, ahogy a dallam kívánja. Ez a két szó egymással cseng össze, így a szakasz utolsó sora: in hac lacrimarum valle, nem kell, hogy összerímeljen valamivel, ezért a valle szó végének é ejtése (ahogyan azt az éneklőktől sokszor halljuk) szükségtelen és helytelen, hiszen ez a latin vallis (=völgy) szónak a határozós esete, az pedig rövid e-re végződik. Ez a helymeghatározás -- in hac valle = e völgyben -- gyönyörű szóval egészül ki: lacrimarum = a könnyeinknek ebben a völgyében. Ezt persze lehet hagyományosan siralomvölgynek fordítani, de minthogy a magyar könny szó ugyanolyan gyönyörű, mint a latin lacrima, legalább az előző sor nyögve, sírva szavai helyére érdemes lenne beiktatni.

A következő versszak újabb, meghökkentő megszólítással fordul a Szűzanyához. Két sürgető szócska: eia ergo (=nosza hát) után ez következik: advocata nostra. Az advocata szót hiába keresnénk a klasszikus latin szótárában. Ott csak advocatus létezett, a “védelmező férfi", akit (a szó eredeti értelme szerint) odahívott[3] valaki maga mellé, amikor a törvényszék előtt kellett megjelennie. Ez a védelmező esetleg csak tekintélyével, személyes ottlétével védte védencét, de lehetett tanácsadója is. Az idők folyamán az advocatus foglalkozássá vált és “védőügyvéd" értelemben volt használatos. Nőnemű alakja, az advocata a nostra birtokos névmással megtoldva rendkívül sokat mond a Szűzanya szerepéről.

A következő sorok arra kérik őt, hogy illos tuos misericordēs (az ének kedvéért misericorděs -- rövid e-vel) oculos = a te könyörülő szemeidet ad nos converte = fordítsd ránk. Költői és lélektani lelemény, ahogyan a kérésbe újra beleszövődik a könyörületesség, immáron melléknévi alakban, a szem jelzőjeként. Az oculus (=szem) szót egyébként a szemüvegre használt régies okuláré szavunk és orvosi szakszavaink őrzik; a converte meg a konvertál (= átvált) és konvertita (= hitet váltó) szavak miatt lehet ismerős. A második kérés: mutasd meg! (=ostende), összerímel a converte és a jóval előbb elhangzott valle szavakkal. A második kérés tárgya, akit Szűzanyánk majd megmutat számunkra (=nobis) et Jesum (=Jézust is), akinek értelmezője egyben magyarázata is annak, miért a Szűzanya mutassa meg: benedictum fructum = áldott gyümölcsét ventris tui = a te méhednek. A gyermeket gyümölcsnek nevezni a klasszikus latin is szokta, de áldottnak csak a bibliai latin nevezi azt a gyermeket, aki a megváltót jelenti. A benedictus, ami a Benedek és Bence nevekben él tovább, eredetileg azt jelenti: jónak mondott. Az utolsó mondat időhatározója: post hoc exilium (= e száműzetés után) megismétli a száműzött (exul) szót, kissé módosult, főnévi alakban. Közös ősük a talaj és a kifelé szavakból lett, tehát a száműzött az, aki a biztos talajt elveszti a lába alól.

A záró dícséret Szűz Mária (virgo Maria) szép jelzőit sorolja ó felkiáltásokkal: clēmēns (=kegyelmes), pia (= kegyes, mai szóval inkább jóságos) és végül a kezdő sorok dulcedo-ját visszhangzó dulcis, aminek latin alakját a cukornál 250x édesebb édesítőszerre használjuk, magyar megfelelője nincs is.

Végül álljon itt egyben a Salve, Regina latin szövege, alatta a Szőke Ágnes által készített, énekelhetőbb, verses fordítása!

Salvě, Rěgina,                                                          
Mater misericordiae,                                                
vita, dulcedo,
et spēs nostra salvē!

Ad tē clamamus,
exules filii Evae.
Ad tē suspiramus,
gementěs et flentěs
in hac lacrimarum vallě.

Eia ergo,
Advocata nostra,
illos tuos
misericordes oculos
ad nos convertě!

Et Jesum,
benedictum fructum
ventris tui
nobis post hoc exilium
ostende!

O, clēmēns, o pia,
o, dulcis virgo Maria!

Drága Királynőnk,
anyja a könyörületnek,
élet, édesség,
reményünk, köszöntünk!

Hozzád kiáltunk
Éva száműzött fiai.
Tehozzád sóhajtunk,
könnyezve, zokogva
ebből a siralomvölgyből.

Ezért tehát,
szószóló jó Anyánk,
sugaraid
könyörületes szemednek
fordítsad felénk!

És Jézust,
áldott méhed drága
gyümölcsét is,
nekünk száműzésünk után
mutasd meg!

Ó, kegyes, ó jó,
ó,édes szép Szűz Mária!

Forrás: Mány Község honlapja
Szőke Ágnes latintanár ismertetője, elhangzott a Magyar Katolikus Rádió 2008. 06.17-i adásában

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Minden szavunk imádság!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Isten megtapasztalására vágysz?

Gyorsan eszünk, gyorsan utazunk, gyorsan imádkozunk. Pedig az ima - a szemlélődő imádság - lehetővé teszi számunkra, hogy Istennel kommunikáljunk, azzal az Istennel, akiről annyiszor megfeledkezünk.

Mielőtt eljutnánk a szemlélődő imádsághoz, tegyünk fel néhány kérdést magunknak:

- Milyen gyakran imádkozom?
- Hogyan imádkozzam?
- Mit jelent számomra, hogy Istent Abba atyámnak szólíthatom?
- Milyen szavakat használok leggyakrabban Isten neve helyett?
- Úgy gondolkodom Róla, mint az én Atyám?

Olvassuk el újra a következő igeverseket: (Máté 6:9) (Máté 07:11) (Máté 06:32) (Lk 12,32) (Jn 14:18) (Róma 8:14-16) (Galata 4:6)

- Tapasztaltam már, hogy a Szentlélek segít imádkozni?
- Kértem valaha Tőle segítséget?
- Szilárdan elhatároztam már, hogy naponta imádkozom, bármennyi akadály is közbejön?

.............................................................................................

Avilai Nagy Szent Teréz Belső Várkastélya igazi kihívás Isten megismerésére:
------------------------------------------------------
" Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged. "

Pilinszky János

Isten mindig meghallgatImádság
Az ember erős elhatározással fogjon hozzá a belső imához. Ne hallgassatok senkire aki más utat mutat nektek. Elmélkedésteket olyan imára alapítsátok amely az Úr ajkáról maradt ránk. (Miatyánk)

Az ember mielőtt imádkozni kezd, gondolja el, hogy ő kicsoda, s miképpen kell Istennel szemben viselkedni. Ki az Istenember, ki az Atyja, micsoda az a kincs, amit nekem igér, milyen a természete, mivel tudnék a kedvében járni, mi okoz neki örömet, miben kell megváltoznom, hogy az én természetem megfeleljen az övének? (Erre kell törekednie a nőnek is, ha boldog akar lenni a házaséletben)

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja - részletek

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.

Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.

Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.

Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis vársz rám.

És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád:

Föltámadt Krisztus! Te vagy az életem!

Krisztus, hozzád tartozom;

Krisztus a Tiéd vagyok.

(Roger testvér)"Ne aggodalmaskodjatok hát,
és ne kérdezgessétek:
Mit eszünk, mit iszunk?
Ezeket a pogányok keresik.
Mennyei Atyátok tudja,
hogy ezekre szükségetek van.
Ezért ti elsősorban az Isten országát
és annak igazságát keressétek,
s ezeket mind megkapjátok hozzá!"

(Máté evangéliuma 6, 31-33)
Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez." (Loyolai Szent Ignác)
"Amikor az ember imádkozik, akkor Jézus Krisztushoz fordul, elmondja neki búját-baját, aztán segítséget kér, majd belemerül a Szentírásba, és tanul életéből. Hagyja magára hatni mindazt, amit Krisztus mondott, és megpróbálja összevetni azt a saját életével. Így talál egyet-mást, amit megjavíthatna, hogy mindennapjai jobban összhangba kerüljenek Jézuséval. Aztán hálát ad minden jóért, amit kapott, és végül dicséri az Istent. Így néz ki a keresztény ember imája. Amikor ez lecsengett, és valaki még imában akar maradni, akkor rendszerint lecsendesedik, és sok szó nélkül, egyszerűen ott marad Jézus Krisztus előtt, és meghitt figyelemben, szerető tekintettel az ő jelenlétében időzik. Ez olyan, mint amikor két ember beszélget egymással. Ha már tényleg megnyíltak egymás előtt, és mindent elmondtak, ha már semmi sem zavarja az összhangot közöttük, akkor egy ideig még csendben maradnak. Ez még jobban elmélyíti a kapcsolatukat. A Jézus Krisztussal való meghitt együttlétet nevezzük szemlélődő imának."

Jálics Ferenc
jezsuita atya

Szabadító ima

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen bennünket a Te királyságoddá és papjaiddá, hogy legyőzhessük az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg bennünket a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlünk a Gonosz. A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson távol tőlünk minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlünk minden démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet, minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlünk minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked és dicsőség mindörökké. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.

Forrás: HAGIOSZ

Könyvjelző

137 (1) 1890 (1) 5×111 cm. Budapest (1) A lélek kiáltásai Istenhez (1) Abba (1) add Uram (1) Advent (9) Adventi (4) Ágoston (1) akaratod (1) Akarom (1) alázat (2) alázatos (1) áldás (9) Áldjátok az Urat (1) áldott (3) áldott közösség (1) áldozás (1) Allen G White (1) álmunk (1) angyal (1) angyalok (4) aranymondás (1) Aranyszájú Szent János (1) Ároni áldás (1) árvíz (1) Assisi Szent Ferenc (4) asztali áldás (5) Atya (9) Atyám (2) Atyánk (1) Ave Maria (1) Avilai Szent Teréz (12) Avilai Teréz imája (4) bárány (2) Barsi Balázs (1) bátorság (1) béke (2) békesség (6) belső út (1) belső várkastély (1) Bergoglio (1) Bertie Brits (1) betegekért (1) Betlehem (3) Biblia (3) Bibliát (1) bizalom (2) Bodrog Miklós (1) boldog (1) boldog mondások (1) boldogság (1) Boulad (1) böjt (4) Böjte Csaba (5) Böjte Mihály (2) böjtölés (1) buék (1) bűn (7) bűnbánat (4) bűnbánat. (1) Cecília (1) Charles Capps (1) Charles de Foucauld imája (1) chat (1) Chiara Lubich (2) Cornelia von Putnocky (1) Credo (1) Cruz (1) csend (6) csésze (1) csillag (1) Csiszér László (1) csoda (2) csodák (1) csodás érem (1) Csók István: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Úrvacsora). Olaj (1) dal (1) dalok (1) Dennis Walker (1) Deo Gratias (1) dicséret (1) Dicsérlek (3) dicsőítések (4) dicsőség Istennek (1) dicsőségét (2) Dióssy Iván (1) düh (1) ég és föld (1) egyház (2) egyszerűség (2) együttérzés (1) élet (3) életszentség (1) életünk (1) ellenség (1) elmélkedés (3) élő hit (2) ember (1) Emmausi tanítványok (1) énekes füzetek (1) Énkek éneke (1) értelmem (1) eskü (1) esti ima (6) eucharistia (1) eucharisztia (2) Evangélium (1) evangelizáció (2) examen (1) Fausztina (1) felajánlás (1) felebarát (2) feltámadás (3) fény (6) Ferenc pápa (9) film (6) Fiú (3) Fleur du Carmel (1) fohász (9) fotó (1) főbűn (1) Füle Lajos (1) gazdagság (1) getszemáni (1) Golgota (2) gondolkodni való (1) gyertya (1) gyógyító (1) gyógyító Krisztus (1) gyógyulás (3) gyónás (2) Gyökössy (1) győztes élet (1) Gyuri naplója (3) hagyomány (1) hála (6) hálaima (1) halál (1) halpénz (1) hamvazószerda (1) hathatós ima (2) hazaérkezés (1) hazafelé (1) házasság (1) házi áldás (1) hészükhaszta (1) himnusz (2) hiszek (1) hit (17) hit éve (2) hitünk (1) húshagyó kedd (1) húsvét (4) húsvéti ünnep (1) hűség (1) hűségima (1) idézet (2) ige (7) ima (51) ima a gyermekekért (1) ima őrangyalhoz (1) ima szép halálért (1) ima útja (1) imádág (1) imádkozás (4) imádkozunk (2) imádkozzatok (3) imádság (16) imaiskola (1) imakönyv (1) imamód (1) irgalmas (1) irgalmasság (2) irgalom (2) iskola (1) Isten (66) Isten anyja (1) Isten arca (1) Isten dicsőségére (1) Isten hangja (2) Isten igéje (2) Isten irgalma (1) Isten szava (1) Isten szent akarata (1) Istenem (3) Istenes Szent János (1) Istenhez (1) Isteni Szeretet (3) jászol (2) Jeges Mirjam (1) jel (1) Jeruzsálemi Szent Cirill (1) Jézus (63) Jézus élete (3) Jézus keresése (1) Jézus követése (1) Jézus Krisztus (4) Jézus szíve (1) Jézus születése (1) jó pásztor (1) Josip Loncar (2) Joyce Meyer (2) jöjjön el a te országod (1) karácsony (10) Kármel (1) karmelita (3) kávé (1) kegyelem (5) kényelem (1) kenyértörés (1) képmeditáció (2) kereszt (7) keresztelés (1) keresztény (2) kereszténység (2) Keresztes Szent János (2) keresztmisztika (1) keresztút (3) keresztvetés (1) kicsinység (1) kilenced (6) Kim Walker-Smith (1) kincs (2) királyság (1) Kis Szent Teréz (1) kísértések (2) kontemplatív (1) kották (1) könny (1) könyvek (1) közbenjárást kérő ima (1) közbenjáró ima (1) közbenjáró imádság (2) közösség (2) Krisztus (16) Krisztus követése (1) Krisztushordozó (1) küldetés (1) La Salette (1) latinul (1) látomás (1) Laudate Dominum (1) lélek (3) lélek ima (1) lélekerősítő levelek (1) lelked (1) lelkemet (2) lelki áldozás (1) lelkigondozás (1) lelkigyakorlat (5) lelkiismeret (4) lelkiismeret vizsgálat (3) lelkivezetés (1) lelkület (1) litánia (2) Lourdes (1) ltsz.: 1653. (1) Magyar Nemzeti Galéria (1) Mária (2) Marie (1) Medjugorje (1) megérint (1) megszólás (1) megtérés (4) Megváltó (5) menny (2) mennyei Atya (1) Mennyország (2) Mester (3) Miatyánk (4) Miatyánk latinul (1) mikor imádkozzunk (2) mindenszentek (1) Mindenszentek litániája (1) misztika (2) misztikus imádság (1) mondd csak mit tennél (1) munka (1) nagyböjt (5) nagyfigyelmeztetés (1) napi 15 perc Istennel (1) napiremény (1) Natália nővér (1) Néri Szent Fülöp (2) Newman breviárium (1) Ninive (1) nőnap (1) nyelvima (1) nyugalom (1) oltalom (1) Oltáriszentség (2) önéletrajz (3) önfelajánlás (1) önismeret (1) önmagam (2) öregek (1) Őri István (1) örök (1) örök élet (2) öröm (4) örömhír (1) pápa (1) pápai áldás (1) Pásztor (2) Pater noster (1) Paul Washer (1) penitencia (2) Pilinszky (2) Pio (3) Pió atya (6) Pozsonyi Ágnes (1) prédikáció (1) próbák (2) próbatétel (1) próféciák (1) prótétai élmények (1) Pünkösd (5) rákos (1) reggeli ima (2) remény (2) Reményik Sándor (1) reménység (1) ritus (1) római katolikus (2) rotate (1) rózsafüzér (5) rózsafüzér imádkozása (2) röpima (1) skapuláré (3) Slachta Margit (1) spiritus sancti (1) Spurgeon (1) Szeged (1) szemlélés (1) szemlélődés (3) szent (2) Szent Ágoston (3) Szent Bonaventura (1) Szent Fausztina (1) Szent Illés (1) Szent Katalin (1) szent kenet (1) Szent Mihály ima (1) Szent Patrik (1) Szent Péter (1) Szent Rita (2) Szentcsalád (1) szentek (3) szenteste (1) Szentháromság (2) Szentírás (3) Szentlélek (11) Szentlélek ajándéka (2) szentmise (9) szentmise latinul (1) szentség a hétköznapokban (1) szentségimádás (1) szenvedés (1) szeplőtelen fogantatás (1) Szerafim atya (1) szerelmes (1) szeret Isten (1) szeretet (30) szeretet békesség (1) szeretlek (1) szerzetes (1) szív (9) szív imája (1) szőlőtő (1) szűk kapu (1) Szűz Mária (10) Szűz Mária mennybevétele (1) Szűzanya (3) Szűzanya. szeretet (1) Taizé (1) találkozás (3) tanúságtételek (1) társaság (1) társra várva (1) templom (2) Teremtő erő (1) Teréz anya (4) Thomas Merton (1) titok (1) tized (1) tízszemes (1) Tolsztoj (1) torinói lepel (1) Tökéletesség útja (2) tölts időt Istennel (1) tövis (1) Trausch Liza (1) Túrmezei Erzsébet (3) türelem (2) új élet (1) Új Év (2) Új evangelizáció (1) újév (1) Úr (17) Úr hangja (1) Úr imádsága (1) Úr Jézus (1) Úr színe előtt (1) Uram (12) Uram Istenem (1) urbi et orbi (1) Úrjézus (1) úrvacsora (1) út (1) üdvösség (4) üdvözlégy (1) üdvözülés (1) ünnep (4) vágyakozás (1) válás (1) Vász Jenő SJ (1) vászon (1) Vatikán (1) Vatikáni Rádió (1) Végtelen (1) Vianney Szent János (1) Victoria Osteen (1) videó (1) vigasz (1) világvégén (1) virágvasárnap (1) Vőlegény (1) Zakariás atya (1) zarándok (1) zarándoklat (1) zsolozsma (2)