2013. május 14., kedd

Tized az ÚjszövetségbenBevezetésMár régóta vártam arra, hogy írhassak egyet erről a nagyon fontos témáról: kell-e tizedet fizetni egy hívőnek az Újszövetségben? Szeretnék néhány gondolatot fűzni ehhez, különösen azért, mert az utóbbi években több gyülekezet egymással ellentétesen gondolkozik ezzel kapcsolatban. Másrészt pedig aktuális a téma, hiszen nem olyan rég kapcsolatba kerültem több hívővel, akik mélyen ellentétes álláspontot képviselnek. Az alábbiakban leírom gondolataimat teljes Istenfélelemmel, hosszú hónapos Istenkeresés és Igetanulmányozás illetve hívőkkel való beszélgetés után.

Ószövetségi gyakorlat


Ahhoz, hogy az újszövetségi gondolkodást megértsük, nézzük meg először az Ószövetséget, vagyis Isten eredetileg zsidók számára kijelentett igazságait. Ott látható, ahogyan gyakorolták a pátriárkák és a maguk zsidók a tized fizetését akkor, abban az időben. A lenti Igerészben Jákob egy áldatlan, szegény, szerencsétlen állapotban volt olyannyira, hogy a párnája is egy kődarab volt. Ebben az állapotban nem is számított rá, hogy Istennel találkozni fog. Jákob mégis találkozik Istennel egy álmon keresztül, amiben Isten szól hozzá. Ezután Isten megígéri neki,hogy nagyon meg fogja áldani. 
Folytatás itt olvasható: Kereszténység maÚjszövetségi gyakorlatNézzük meg most röviden az Újszövetséget. Bármennyire is keressük, meg kell vallanunk, hogy sehol nem találunk a tizedfizetésre való utalást vagy felszólítást az egész Újszövetségben! Jézus egyetlen helyen jóváhagyta ugyan, de akkor is a farizeusokról beszélt és ostorozta őket, hogy mint a kevésbé fontosabb dolgot elhagyják:


"De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, de hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni." (Lukács 11:42)


Ekkor még a Törvény volt érvényben, Jézus valószínűleg ezért hagyta jóvá azt, amit Isten előírt nekik a törvényben. Más helyen Jézus a dézsma, tized (templomi ajándék) fizetését nemhogy helyben hagyta, hanem helytelenítette azt (!) és ehelyett egy másik, nagyobb parancsolat megtartására bátorított, a szülők tiszteletére.

" 10 Mert Mózes azt mondotta: Tiszteld atyádat és anyádat. És: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal haljon meg. 11 Ti pedig azt mondjátok: Ha valaki ezt mondja atyjának vagy anyjának: Korbán (azaz: templomi ajándék) az, a mivel megsegíthetnélek: 12 Úgy már nem engeditek, hogy az atyjával vagy anyjával valami jót tegyen, 13 Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek." (Márk 7:10-13)

Tehát ebben az újszövetségi példában először fontosabb a szülőket tisztelni, mintsem hogy a tizedet (korbánt, templomi ajándékot) bevinni a gyülekezetbe. Később figyelemreméltó, hogy Jézusnál sehol nem olvassuk, hogy a tanítványok hozzá járultak volna és tizedet fizettek volna neki. Nézzünk egy másik Igehelyet, amit előszeretettel hoznak fel a tizedfizetés mellett kardoskodó hívők. Ez - látszólag - valóban azt igazolja, hogy a szolgálók megélhetését a gyülekezet javaiból kell fedezni.

11 Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog- é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? 12 Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltûrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé. 13 Nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helybõl élnek, és a kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? 14 Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból éljenek." (1Kor. 9:11-14)

Ez így önmagában helyes is. Nem ellenzem azt, hogy a presbiterek, szolgálók a gyülekezet által összeadott javakból éljenek. Természetes, hogy a szolgálók kapnak anyagi ellenszolgáltatást a munkájukért. Viszont ezzel ne éljünk vissza a másik véglet irányába, amikor minden hívőt - a szegényeket, hátrányos helyzetűeket is - minden körülmények között tizedfizetésre ösztönözve dúskálnak a szolgálók a gyülekezet által nehezen összeszedett anyagi javakban. Mivel Pálék már akkor látták, hogy ez igencsak érzékeny téma, ők lemondtak róla, "De mi nem éltünk e szabadsággal; ...". Úgytűniksokan a mai gyülekezetekben ezt már nem hangsúlyozzák. Még az előbb idézett Igehely sem igazolja a Tized fizetésének helyességét. Lényegében az újszövetségi gyülekezetekben nem volt gyakorlat a tizedfizetés. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Jézus soha nem szedett tizedet. Jézus nem bíztatta arra a hívőket, hogy fizessenek tizedet Istennek vagy a gyülekezet vezetőinek. Később az Apostolok Cselekedetiben sem olvassuk, hogy az apostolok arra bíztatták volna a gyülekezeteket, hogy fizessenek tizedet. Elméletben egyetlen esetben tartom igazolhatónak a tized fizetését: ha a régi, mózesi törvény alatti államformát akarjuk fenntartani, ahol is egy teljes törzs - a Léviták - az Isten szolgálatának van szentelve. Ez volt az ószövetségi felállás Izrael népe számára. Ha a történelem nem szól bele és ezt folytatta volna Izrael, csak ekkor lenne elfogadható a tized fizetése az Újszövetségben. A tizedfizetés helyett gyakorlat volt egy nagyobb, fontosabb dolog: az adakozás, a gyülekezetek egymás iránti kisegítése. Istent a javainkból történő adakozással kell tisztelni, amely túlmegy a tized fogalmán. Erre bíztatott Jézus.


" Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek. " (Lukács 6:38)

Pontosan ezt gyakorolták a Pál apostol által alapított újszövetségi gyülekezetek, akikhez Pál levelei íródtak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a tized bibliai, keresztényként is lehet fizetni akkor, ha valaki úgy határoz a szívében. De a rendszeres tizedfizetés, úgy ahogy azt ma több magyarországi gyülekezetben gyakorolják, véleményem szerint nem követi hűen a Szentírást. Sőt, sokkal inkább a hívők kizsákmányolása egy júdaista, zsidó törvénykezés leple alatt, amely keresztény színezetben van feltüntetve.

ÖsszefoglalásNekünk, újszövetségi hívőknek nem Ábrahámot, sem nem Jákobot kell elsősorban követnünk - de még csak nem is Melkhisédeket - hanem Jézust, a mi Mesterünk és Főpapunk tanításait és útmutatásait. Ez az, ami számunkra aktuális. Ezt jól mutatja az alábbi Igehely Máté evangéliumából, amikor Jézus néhány tanítvány jelenlétében beszélgetett Mózessel és Illéssel:

"Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmesFiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok." (Máté 17:5) 


Jelenlegi magyarországi helyzetben sokaknak egyszerűen a hónap végére nem marad pénzük és szűkös anyagi körülmények között élnek többen (nincs pénzük ruhára, alapvető szolgáltatások igénybe vételére stb.) Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy Isten elvenné az utolsó pénzünket. Neki nincs szüksége pénzre. Tapasztalatból tudom, hogy vannak emberek, akiknek az Istentisztelet után egyszerűen nem volt pénzük egy tál ételre sem, vagy 200Ft-juk maradt a zsebükben..stb. Jelenleg sokaknál nem az a kérdés, hogy fizessenek-e tizedet vagy ne, hanem az, hogy hogyan éljék túl a hónapot következő fizetésig. Sokaknak mindennapi megélhetési gondjaik vannak, megtakarításokkal nem rendelkeznek. Rajtuk kellene segíteni másoknak és a gyülekezetnek is adott esetben. Nemhogy még a gyülekezet vagy közösség szedjen tizedet tőlük, a sokszor szegény sorsú, hátrányos helyzetű hívőktől. Különösen érdekes módon erre nem gondolt a sok, tizedszedést fennhangon hirdető mai gyülekezet. Sajnálatos módon a témában sok félreértést kihasználva sok ilyen közösség a tizedfizetést hirdetve túl nagy terhet helyezett a hívőkre és ezáltal a vezetőség túlzottan meggazdagodott. Ezzel kapcsolatban elég helytálló Jeremiás próféta felszólalása az alábbi Igeversben:

"Ezt mondja az Úr: Tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből! A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok [és] rajta ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen ki ne ontsatok." (Jer 22:3)

Sok mai szolgáló, gyülekezet-vezető számára az üzenet a fentiek alapján egyértelmű: visszatérni a Szentírás helyes értelmezéséhez és megtérés a pénz és az anyagi javak utáni sóvárgásból, a hívők kizsákmányolásából (nyomorultak elnyomásából).


Quartus Miklós
2010. Február 8.

Forrás: Kereszténység Ma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Minden szavunk imádság!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Isten megtapasztalására vágysz?

Gyorsan eszünk, gyorsan utazunk, gyorsan imádkozunk. Pedig az ima - a szemlélődő imádság - lehetővé teszi számunkra, hogy Istennel kommunikáljunk, azzal az Istennel, akiről annyiszor megfeledkezünk.

Mielőtt eljutnánk a szemlélődő imádsághoz, tegyünk fel néhány kérdést magunknak:

- Milyen gyakran imádkozom?
- Hogyan imádkozzam?
- Mit jelent számomra, hogy Istent Abba atyámnak szólíthatom?
- Milyen szavakat használok leggyakrabban Isten neve helyett?
- Úgy gondolkodom Róla, mint az én Atyám?

Olvassuk el újra a következő igeverseket: (Máté 6:9) (Máté 07:11) (Máté 06:32) (Lk 12,32) (Jn 14:18) (Róma 8:14-16) (Galata 4:6)

- Tapasztaltam már, hogy a Szentlélek segít imádkozni?
- Kértem valaha Tőle segítséget?
- Szilárdan elhatároztam már, hogy naponta imádkozom, bármennyi akadály is közbejön?

.............................................................................................

Avilai Nagy Szent Teréz Belső Várkastélya igazi kihívás Isten megismerésére:
------------------------------------------------------
" Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged. "

Pilinszky János

Isten mindig meghallgatImádság
Az ember erős elhatározással fogjon hozzá a belső imához. Ne hallgassatok senkire aki más utat mutat nektek. Elmélkedésteket olyan imára alapítsátok amely az Úr ajkáról maradt ránk. (Miatyánk)

Az ember mielőtt imádkozni kezd, gondolja el, hogy ő kicsoda, s miképpen kell Istennel szemben viselkedni. Ki az Istenember, ki az Atyja, micsoda az a kincs, amit nekem igér, milyen a természete, mivel tudnék a kedvében járni, mi okoz neki örömet, miben kell megváltoznom, hogy az én természetem megfeleljen az övének? (Erre kell törekednie a nőnek is, ha boldog akar lenni a házaséletben)

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja - részletek

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.

Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.

Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.

Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis vársz rám.

És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád:

Föltámadt Krisztus! Te vagy az életem!

Krisztus, hozzád tartozom;

Krisztus a Tiéd vagyok.

(Roger testvér)"Ne aggodalmaskodjatok hát,
és ne kérdezgessétek:
Mit eszünk, mit iszunk?
Ezeket a pogányok keresik.
Mennyei Atyátok tudja,
hogy ezekre szükségetek van.
Ezért ti elsősorban az Isten országát
és annak igazságát keressétek,
s ezeket mind megkapjátok hozzá!"

(Máté evangéliuma 6, 31-33)
Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez." (Loyolai Szent Ignác)
"Amikor az ember imádkozik, akkor Jézus Krisztushoz fordul, elmondja neki búját-baját, aztán segítséget kér, majd belemerül a Szentírásba, és tanul életéből. Hagyja magára hatni mindazt, amit Krisztus mondott, és megpróbálja összevetni azt a saját életével. Így talál egyet-mást, amit megjavíthatna, hogy mindennapjai jobban összhangba kerüljenek Jézuséval. Aztán hálát ad minden jóért, amit kapott, és végül dicséri az Istent. Így néz ki a keresztény ember imája. Amikor ez lecsengett, és valaki még imában akar maradni, akkor rendszerint lecsendesedik, és sok szó nélkül, egyszerűen ott marad Jézus Krisztus előtt, és meghitt figyelemben, szerető tekintettel az ő jelenlétében időzik. Ez olyan, mint amikor két ember beszélget egymással. Ha már tényleg megnyíltak egymás előtt, és mindent elmondtak, ha már semmi sem zavarja az összhangot közöttük, akkor egy ideig még csendben maradnak. Ez még jobban elmélyíti a kapcsolatukat. A Jézus Krisztussal való meghitt együttlétet nevezzük szemlélődő imának."

Jálics Ferenc
jezsuita atya

Szabadító ima

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen bennünket a Te királyságoddá és papjaiddá, hogy legyőzhessük az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg bennünket a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlünk a Gonosz. A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson távol tőlünk minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlünk minden démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet, minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlünk minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked és dicsőség mindörökké. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.

Forrás: HAGIOSZ

Könyvjelző

137 (1) 1890 (1) 5×111 cm. Budapest (1) A lélek kiáltásai Istenhez (1) Abba (1) add Uram (1) Advent (9) Adventi (4) Ágoston (1) akaratod (1) Akarom (1) alázat (2) alázatos (1) áldás (9) Áldjátok az Urat (1) áldott (3) áldott közösség (1) áldozás (1) Allen G White (1) álmunk (1) angyal (1) angyalok (4) aranymondás (1) Aranyszájú Szent János (1) Ároni áldás (1) árvíz (1) Assisi Szent Ferenc (4) asztali áldás (5) Atya (9) Atyám (2) Atyánk (1) Ave Maria (1) Avilai Szent Teréz (12) Avilai Teréz imája (4) bárány (2) Barsi Balázs (1) bátorság (1) béke (2) békesség (6) belső út (1) belső várkastély (1) Bergoglio (1) Bertie Brits (1) betegekért (1) Betlehem (3) Biblia (3) Bibliát (1) bizalom (2) Bodrog Miklós (1) boldog (1) boldog mondások (1) boldogság (1) Boulad (1) böjt (4) Böjte Csaba (5) Böjte Mihály (2) böjtölés (1) buék (1) bűn (7) bűnbánat (4) bűnbánat. (1) Cecília (1) Charles Capps (1) Charles de Foucauld imája (1) chat (1) Chiara Lubich (2) Cornelia von Putnocky (1) Credo (1) Cruz (1) csend (6) csésze (1) csillag (1) Csiszér László (1) csoda (2) csodák (1) csodás érem (1) Csók István: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Úrvacsora). Olaj (1) dal (1) dalok (1) Dennis Walker (1) Deo Gratias (1) dicséret (1) Dicsérlek (3) dicsőítések (4) dicsőség Istennek (1) dicsőségét (2) Dióssy Iván (1) düh (1) ég és föld (1) egyház (2) egyszerűség (2) együttérzés (1) élet (3) életszentség (1) életünk (1) ellenség (1) elmélkedés (3) élő hit (2) ember (1) Emmausi tanítványok (1) énekes füzetek (1) Énkek éneke (1) értelmem (1) eskü (1) esti ima (6) eucharistia (1) eucharisztia (2) Evangélium (1) evangelizáció (2) examen (1) Fausztina (1) felajánlás (1) felebarát (2) feltámadás (3) fény (6) Ferenc pápa (9) film (6) Fiú (3) Fleur du Carmel (1) fohász (9) fotó (1) főbűn (1) Füle Lajos (1) gazdagság (1) getszemáni (1) Golgota (2) gondolkodni való (1) gyertya (1) gyógyító (1) gyógyító Krisztus (1) gyógyulás (3) gyónás (2) Gyökössy (1) győztes élet (1) Gyuri naplója (3) hagyomány (1) hála (6) hálaima (1) halál (1) halpénz (1) hamvazószerda (1) hathatós ima (2) hazaérkezés (1) hazafelé (1) házasság (1) házi áldás (1) hészükhaszta (1) himnusz (2) hiszek (1) hit (17) hit éve (2) hitünk (1) húshagyó kedd (1) húsvét (4) húsvéti ünnep (1) hűség (1) hűségima (1) idézet (2) ige (7) ima (51) ima a gyermekekért (1) ima őrangyalhoz (1) ima szép halálért (1) ima útja (1) imádág (1) imádkozás (4) imádkozunk (2) imádkozzatok (3) imádság (16) imaiskola (1) imakönyv (1) imamód (1) irgalmas (1) irgalmasság (2) irgalom (2) iskola (1) Isten (66) Isten anyja (1) Isten arca (1) Isten dicsőségére (1) Isten hangja (2) Isten igéje (2) Isten irgalma (1) Isten szava (1) Isten szent akarata (1) Istenem (3) Istenes Szent János (1) Istenhez (1) Isteni Szeretet (3) jászol (2) Jeges Mirjam (1) jel (1) Jeruzsálemi Szent Cirill (1) Jézus (63) Jézus élete (3) Jézus keresése (1) Jézus követése (1) Jézus Krisztus (4) Jézus szíve (1) Jézus születése (1) jó pásztor (1) Josip Loncar (2) Joyce Meyer (2) jöjjön el a te országod (1) karácsony (10) Kármel (1) karmelita (3) kávé (1) kegyelem (5) kényelem (1) kenyértörés (1) képmeditáció (2) kereszt (7) keresztelés (1) keresztény (2) kereszténység (2) Keresztes Szent János (2) keresztmisztika (1) keresztút (3) keresztvetés (1) kicsinység (1) kilenced (6) Kim Walker-Smith (1) kincs (2) királyság (1) Kis Szent Teréz (1) kísértések (2) kontemplatív (1) kották (1) könny (1) könyvek (1) közbenjárást kérő ima (1) közbenjáró ima (1) közbenjáró imádság (2) közösség (2) Krisztus (16) Krisztus követése (1) Krisztushordozó (1) küldetés (1) La Salette (1) latinul (1) látomás (1) Laudate Dominum (1) lélek (3) lélek ima (1) lélekerősítő levelek (1) lelked (1) lelkemet (2) lelki áldozás (1) lelkigondozás (1) lelkigyakorlat (5) lelkiismeret (4) lelkiismeret vizsgálat (3) lelkivezetés (1) lelkület (1) litánia (2) Lourdes (1) ltsz.: 1653. (1) Magyar Nemzeti Galéria (1) Mária (2) Marie (1) Medjugorje (1) megérint (1) megszólás (1) megtérés (4) Megváltó (5) menny (2) mennyei Atya (1) Mennyország (2) Mester (3) Miatyánk (4) Miatyánk latinul (1) mikor imádkozzunk (2) mindenszentek (1) Mindenszentek litániája (1) misztika (2) misztikus imádság (1) mondd csak mit tennél (1) munka (1) nagyböjt (5) nagyfigyelmeztetés (1) napi 15 perc Istennel (1) napiremény (1) Natália nővér (1) Néri Szent Fülöp (2) Newman breviárium (1) Ninive (1) nőnap (1) nyelvima (1) nyugalom (1) oltalom (1) Oltáriszentség (2) önéletrajz (3) önfelajánlás (1) önismeret (1) önmagam (2) öregek (1) Őri István (1) örök (1) örök élet (2) öröm (4) örömhír (1) pápa (1) pápai áldás (1) Pásztor (2) Pater noster (1) Paul Washer (1) penitencia (2) Pilinszky (2) Pio (3) Pió atya (6) Pozsonyi Ágnes (1) prédikáció (1) próbák (2) próbatétel (1) próféciák (1) prótétai élmények (1) Pünkösd (5) rákos (1) reggeli ima (2) remény (2) Reményik Sándor (1) reménység (1) ritus (1) római katolikus (2) rotate (1) rózsafüzér (5) rózsafüzér imádkozása (2) röpima (1) skapuláré (3) Slachta Margit (1) spiritus sancti (1) Spurgeon (1) Szeged (1) szemlélés (1) szemlélődés (3) szent (2) Szent Ágoston (3) Szent Bonaventura (1) Szent Fausztina (1) Szent Illés (1) Szent Katalin (1) szent kenet (1) Szent Mihály ima (1) Szent Patrik (1) Szent Péter (1) Szent Rita (2) Szentcsalád (1) szentek (3) szenteste (1) Szentháromság (2) Szentírás (3) Szentlélek (11) Szentlélek ajándéka (2) szentmise (9) szentmise latinul (1) szentség a hétköznapokban (1) szentségimádás (1) szenvedés (1) szeplőtelen fogantatás (1) Szerafim atya (1) szerelmes (1) szeret Isten (1) szeretet (30) szeretet békesség (1) szeretlek (1) szerzetes (1) szív (9) szív imája (1) szőlőtő (1) szűk kapu (1) Szűz Mária (10) Szűz Mária mennybevétele (1) Szűzanya (3) Szűzanya. szeretet (1) Taizé (1) találkozás (3) tanúságtételek (1) társaság (1) társra várva (1) templom (2) Teremtő erő (1) Teréz anya (4) Thomas Merton (1) titok (1) tized (1) tízszemes (1) Tolsztoj (1) torinói lepel (1) Tökéletesség útja (2) tölts időt Istennel (1) tövis (1) Trausch Liza (1) Túrmezei Erzsébet (3) türelem (2) új élet (1) Új Év (2) Új evangelizáció (1) újév (1) Úr (17) Úr hangja (1) Úr imádsága (1) Úr Jézus (1) Úr színe előtt (1) Uram (12) Uram Istenem (1) urbi et orbi (1) Úrjézus (1) úrvacsora (1) út (1) üdvösség (4) üdvözlégy (1) üdvözülés (1) ünnep (4) vágyakozás (1) válás (1) Vász Jenő SJ (1) vászon (1) Vatikán (1) Vatikáni Rádió (1) Végtelen (1) Vianney Szent János (1) Victoria Osteen (1) videó (1) vigasz (1) világvégén (1) virágvasárnap (1) Vőlegény (1) Zakariás atya (1) zarándok (1) zarándoklat (1) zsolozsma (2)